Kompleks Turów to elektrownia oraz kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego. Ulokowane są w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego u zbiegu granic trzech państw: Niemiec, Czech i Polski. Oba przedsiębiorstwa należą do Grupy Kapitałowej PGE i stanowią oddziały spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Są istotnym elementem polskiego systemu elektroenergetycznego, mającym wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy prądu. Odpowiadają za 5% krajowej produkcji energii. Kopalnia i elektrownia to także jedne z najważniejszych i największych zakładów przemysłowych w tej części Dolnego Śląska oraz  największy pracodawca w regionie.

60 tysięcy miejsc pracy, prąd dla 3 mln gospodarstw domowych

Oba zakłady to największy pracodawca w regionie. Zatrudnienie bezpośrednio w Kopalni i Elektrowni, w spółkach zależnych oraz podmiotach współpracujących zapewnia stabilny byt około 60-80 tysiącom osób, wliczając w to rodziny pracowników.  

W marcu 2020 roku Kopalnia Turów otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat. W ramach odnowionej koncesji prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji. Przedłużenie pracy kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 mln gospodarstw domowych.

Kopalnia równolegle stara się o przedłużenie koncesji do 2044 roku, czyli do całkowitego wyczerpania pokładów węgla. Po 2044 roku, zgodnie z polityką Zielonego Ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi rekultywacji. Czescy sąsiedzi, wspierani głównie przez czeskie organizacje ekologiczne, dążą do zamknięcia kompleksu Turów, podważając legalność przyznanej w marcu koncesji oraz zarzucają kopalni wysuszanie wód gruntowych. To nieprawda.

Kopalnia funkcjonuje w oparciu o legalnie przyznaną koncesję

Decyzja Ministra klimatu z 20 marca 2020 r. o przedłużeniu koncesji na wydobycie węgla o 6 lat jest decyzją wydaną zgodnie z polskim i unijnym prawem. W ramach procesu koncesyjnego opracowany został raport środowiskowy. W ramach uzgodnień dokumentu odbyły się szerokie transgraniczne konsultacje społeczne, na niespotykaną dotychczas skalę. Zorganizowano dziesiątki spotkań ze stroną czeską i niemiecką, podczas których rozwiewane były wszystkie  wątpliwości

Z inicjatywy kopalni realizowana jest obecnie inwestycja budowy prewencyjnego ekranu przeciwfiltracyjnego, który będzie zabezpieczał ewentualny przepływ wody z ujęcia w czeskiej wsi Uhelna w kierunku kopalni.

turow2044_site