Dobrý soused pro Česko a Německo

Turoszowský energetický komplex je dobrý soused jak pro místní komunitu z Polska, tak i z příhraničních území Česka a Německa.

Důl a Elektrárna Turów je kromě své základní činnosti, jako je výroba elektrické energie a těžba hnědého uhlí, zaměřena na vyvážený rozvoj na poli svého působení. V souladu s touto myšlenkou už zde brzy vznikne vodní elektrárna, v níž se elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů energie dostane do tuzemského elektroenergetické sítě. V Elektrárně Turów byla navíc uvedena do provozu všeobecně přístupná stanice pro nabíjení elektromobilů, kterou mohou využívat rovněž čeští a němečtí občané.

Důl je otevřen na dialog i v těch nejkomplikovanějších otázkách. V rámci licenčního procesu byla zpracována podrobná zpráva o vyhodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí, a zejména jsou uvedeny prostředky minimalizující potencionální vliv z provozované činnosti:

  • byla poskytnuta odpověď na několik tisíc připomínek a námětů a účastnící řízení, jakož i zainteresované osoby, získali nezbytné informace o všech otázkách vzbuzujících pochybnosti.
  • V souladu s tuzemskými a unijními zákony se hodnocení působení na životní prostředí účastnili zástupci správních orgánů, občané, jakož i sousední země – Česká republika a Spolková republika Německo.
  • Podle zásady dobré praxe PGE GiEK zorganizoval dodatečné zákonem nepodmíněné setkání s českými občany na podzim 2019 v Chotyni a Uhelné, kde se hovořilo o opatřeních, která budou učiněna pro eliminaci případného vlivu turoszowského povrchového dolu na příhraniční území.
  • V první polovině roku 2019 se konaly takové veřejné schůze s obyvateli Opolna-Zdroje, a to rovněž mimo standardní, zákonem podmíněnou proceduru.

Ve snaze vyjít vstříc očekáváním českých občanů, byla zahájena stavba protifiltrační clony. Její podstata spočívá ve vytvoření trvalé stěny, která by zabraňovala podzemní vodě proudit do drenážního systému dolu. Protifiltrační clona bude asi 1100 m dlouhá asi 1 m široká a 65 - 117 m hluboká. Toto dodatečné zajištění jediné jímky pitné vody v Uhelné pomocí protifiltrační clony je činností prevenční. Ukončení smluvních prací spočívajících na vytvoření clony, v souladu se stavebním povolením, se předpokládá do konce září 2021. Po tomto datu budou provedeny zkoušky a hydrodynamické a technické analýzy k prověření funkce clony. Bude-li to žádoucí, tuto clonu lze rozšířit. Efektivita této clony bude průběžně sledována přesným polsko-českým monitorovacím systémem.

Protifiltrační clony jsou nejčastější při budování hydroizolačních překážek. Tyto clony v nízkotlakém provedení, jak je tomu v případě Elektrárny Turów, se používají při stavbách nepropustných stěn pro zajištění důlních děl, šachet, říčních hrází, vodních nádrží, hlubokých stavebních výkopů nebo izolace skládek odpadu. Mají velmi vysokou účinnost. Podobné protifiltrační clony byly instalovány v diamantových dolech v Rusku, mj. kolem již nefunkčního dolu Mir v Mirném, který je druhým nejhlubším důlním dílem, jaké bylo kdykoli na Zemi vyvrtáno, jakož i při utěsňování podloží ve vodní nádrži Peribonka v Kanadě. V Polsku funguje taková protifiltrační clona už tři roky v Katovicích u šachty „Czułów“.  V minulém roce byla ukončena výstavba hydroizolační stěny v  jantarové povrchovém dole Górka Lubartowska, což zajistilo bezpečnou těžbu jantaru.

Kromě své základní činnosti uskutečňuje PGE GiEK řadu aktivit v oblasti odpovědnosti  podnikatelů vůči společnosti podporou lokálních iniciativ a vytvářením podmínek pro pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí v regionu. Důl i elektrárna proto aktivně reaguje na potřeby občanů, které sdílejí místní samosprávy a mimovládní organizace.

Finanční prostředky, které v jako jsou jako dary předávány subjektům okresu Zgorzelec, byly určeny mj. na nákup protipožárního vybavení pro hasiče v Zawidowě nebo motočerpadla pro hasiče v Bierné, na nákup počítačů pro počítačovou pracovnu a studovnu ve Střední všeobecně vzdělávací škole Zgorzelec nebo pro organizaci nejrůznějších pobytů dětí a mládeže.

Důl a elektrárna podpořily v rámci projektu mj. organizaci 13. mezinárodního festivalu zpěváků v pokročilejším věku pod názvem Zpívající senioři, sportovních soutěží amatérských skupin ze zgorzeleckého regionu, mj. Turnaj trojmezí ve sportovním bridži, či 12. sportovní olympiádu dětí v předškolním věku, jakož i organizaci lokálních slavností, veselic a koncertů.

Komplex se aktivně zapojil do boje s pandemií COVID-19. Elektrárna a důl zakoupily pro domy sociální pomoci, policii, hasiče nezbytné osobní ochranné pomůcky.

Ve spolupráci s PGE, Ministerstvem státních aktiv a Ministerstvem zdravotnictví byly rovněž předány dary pro zdravotní střediska působící v nejbližším okolí Elektrárny a Dolu Turów: pro Multifunkční nemocnici – samostatné zdravotní středisko v Zgorzelci, samostatné zdravotní středisko v Bogatyni, neveřejné zdravotní středisko – Lužické zdravotní centrum v Lubani a 4. Vojenskou kliniku s poliklinikou – samostatné zdravotní středisko ve Vratislavi.

Elektrárna a Důl Turów se zapojily do podpory těchto programů:

  • „Lasy Pełne Energii” – každoroční akce ve spolupráci s nadací PGE, školní mládeží a lesními úřady – celkem bylo vysázeno 26 mil. stromů a keřů
  • Program korporátního dobrovolnictví PGE pomáháme  - v obci Turów dobrovolníci realizovali několik projektů, mj. ve spolupráci s Útulkem pro malá zvířata w Dłużyně Górné, integračním oddělením Kulturního střediska v Bogatyni, starostenství Jasna Góra nebo nebo sdružením „Amazonki“ v Bogatyni. Jedním z projektů byl „LEDszkole” realizovaný ve Veřejné mateřské škole č. 3 s integračními odděleními v Bogatyni.
  • Energetický bágl – akce spočívající na financování školních souprav pro děti ze sociálně vyloučených rodin. Celkem bylo v rámci této akce předáno 544 takových báglů vybavených školními pomůckami.
  • Divadelní hra „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” - v mateřských školách a základních školách okresu Zgorzelec, kde hrdinové této hry, Pstryk a Bzik, předávají nejmladším dětem  informace, jak bezpečně využívat elektrické přístroje, a základní poznatky o energii.