Green Deal, not a Grim Deal!

 

Trvající transformace energetického komplexu Turów je faktem, a investice omezující vliv dolu na životní prostředí jsou realizované  jak v oblasti těžební činnosti, tak i ve výrobě energie. Dlouhodobý proces energetické transformace vyžaduje konsekventní činnost, která je nákladem stovek milionů zlotých vykonávaná v Turowie již mnoho let. Současně jsou další z nich plánované na další dekády - v souladu s předpoklady Energetické politiky Polska do roku 2040, přijaté polskou vládou v únoru tohoto roku, a také v duchu předpokladů Zelené dohody pro Evropu, zahrnující energetickou transformaci ve všech zemích Evropské unie.
S ohledem na svoji specifickou, přeshraniční polohu, Důl Turów  již mnoho let vykonává investiční činnost pro vytváření dobrých trvanlivých vztahů se sousedy, která minimalizuje vliv těžby na obklopující terény. Tato činnost se soustřeďuje na redukci prachu a hluku, a také ochranu povrchových a podzemních vod. Projekty jsou konzistentní s legální koncesí, jejíž udělení předcházela příprava rozsáhlé zprávy o životním prostředí, určující každý aspekt vlivu dolu na životní prostředí. Zpráva o životním prostředí byla konzultovaná více než 5 let, v souladu s požadavky polského práva a právními předpisy Společenství, a také v rámci přeshraničních konzultací. Byly v ní podrobně zahrnuty otázky týkající se prašnosti, hluku, ochrany povrchových a podzemních vod, a současně ukázané prostředky, které byly nebo budou použité pro jak největší omezení vlivu dolu na okolní terény.

 

Celkové investiční náklady pro snížení vlivu dolu na okolní prostředí činily v létech 2016 -2021 téměř 90 mln zł.

Nejnovější investice pro životní prostředí dolu je chýlící se ke konci výstavba protifiltrační clonu, která zajistí terény sousedující s dolem na české straně hranice před potenciálním odtokem podzemních vod. Jejím úkolem je ochrana jímání pitné vody v české obci Uhelná, nacházející se v blízkém sousedství komplexu v Turowie. V souladu se zjištěními české i polské strany, určenými v rozhodnutí o ochraně životního prostředí, nákladem přesahujícím více než deset milionů zlotých vzniká podzemní bariéra dodatečně zajišťující vodní poměry na hranici obou států. Protifiltrační clona délky cca 1100 metrů a šířky cca 1 m, je realizovaná v hloubce 65 až 117 metrů s použitím technologie několika set vrtů a injekcí. Investice bude ukončena na podzim tohoto roku. Po odevzdání k používání bude účinnost podzemní clony monitorovaná českými i polskými hydrology. Protifiltrační clona umožní ještě důkladnější monitoring působení dolu Turów na přeshraniční vodní zdroje, které jsou již mnoho let zahrnuté dozorem polsko-českými i polsko-německými týmy specialistů. Současně existující síť zahrnuje cca 550 míst měření zrcadla podzemní vody, z čehož více než 150 náleží do polsko-české a polsko-německé měřicí sítě.

Podobná, o mnoho delší podzemní bariera o délce více než 4 km mnoho let funguje na terénu dolu podél hranice s Německem, kde chrání vody Lužické Nisy před průnikem do dolu plní svoji úlohu na 100 procent. V roce  2017 bylo ukončeno rozšíření třetí čistírny důlních vod nad potokem Šlad, kterou vybaveno instalací odvodňování sedimentů, nákladem 43 mln zł.

Pracovníci dolu a elektrárny provádějí rovněž nepřetržitý monitoring jak hluku, tak i koncentrace prašnosti. V letech 2016 – 2020 důl investoval téměř 15 mln zł do sukcesivní výměny válečků pásmových dopravníků na modernější tzv. tiché válečky, s lepšími akustickými parametry. A k omezení emise prachu především přispívá intenzivní postřikování skládek a nakládacích ramp, jak rovněž dodatečné postřikování cest v okolí zásobníku. Okolí uhelného zásobníku dolu Turów  je již několik let zahrnuto komplexním systémem minimalizujících činností. V letech 2013–2017 byl technologický systém vybaven instalací postřiku vodní mlhou. V letech 2016-2020 bylo nákladem 6 mln zł instalováno více než 200 zamlžovacích trysek, automatický systém na dopravních řetězcích a stacionární systém postřikování cest. Tato investice významně napomohla k eliminaci problému prašnosti s ověřeným výzkumem výsledku účinnosti úrovni cca 98 %. Nyní trvají práce nad výstavbou clony proti větru, jejímž úkolem bude omezení fugitivní emise z uhelného zásobníku omezením síly větru v jeho rajonu. Odhadované investiční náklady činí cca 20 mln zł.

Tyto a mnoho jiných investicí do životního prostředí prováděných v rámci energetické transformace komplexu v Turowie, významně přispělo k ochraně vod, zlepšení kvality vzduchu, a také eliminaci hluku způsobovaného fungujícími instalacemi. V květnu 2021 roku byl odevzdán k používání jeden v Evropě nejmodernějších energetických bloků 450 MW, jehož spuštění zajistilo pro přibližně 1 mln odběratelů stabilní dodávky energie, nezbytné během procesu energetické a hospodářské transformace regionu předpokládané na mnoho let. Blok, který nahradil dříve eliminované staré bloky č. 8, 9 a 10, splňuje nejnáročnější unijní normy v oblasti emisí. V porovnání s nimi emise oxidu siřičitého je téměř 20násobně nižší, a emise prachu – téměř 10 násobně. Dodatečně se blok charakterizuje emisí oxidu uhličitého o více méně 15 % nižší než starší bloky. Nově odevzdaný energetický blok v Turowie je jedním z klíčových elementů Vnitrostátní elektroenergetické soustavy a také – již Evropskou komisí akceptovaného kapacitního trhu v Polsku. V důsledku aukce, bude tento blok od roku 2021 zastávat velmi důležitou funkci v národním systému energetické bezpečnosti do doby, ve které se v systému ukážou nízkoemisní a stabilní výrobní kapacity.

Ohrožení polského energetického systému

Uzavření dolu znamená okamžité vypnutí celého energetického komplexu v Turowie, poskytujícího až 7 % energii spotřebovávané v Polsku. Elektrická energie vyráběná v Turowie směřuje až do 3 mln domácností. Vypnutí těžby a výroby elektrické energie výrazně naruší polský energetický systém, který nebude schopen rychle nahradit zlikvidované výrobní kapacity Turowa. Spravedlivá transformace evropské energetiky měla způsobit, že černé scénáře nedostatku elektrické energie se v systému nikdy nestanou.

Kolaps hospodářství regionu

Turošovská pánev v poslední době zajišťovalo zakázky pro téměř 3000 dodavatelů a subvykonavatelů dolu a elektrárny. Hornický a energetický komplex pouze v posledních dvou letech uzavřel kontrakty s vnějšími firmami – ve většině malými a středními polskými firmami – v hodnotě cca 5,5 mld. zlotých. Kromě likvidace odbytiště pro tisíce firem fungujících v okolí Turowa, uzavření dolu by způsobilo další ztráty ve výšce cca 13,5 mld. zlotých. Předběžné odhady ukazují, že právě takovou částku by pohltila mj. nutnost propuštění tisíců pracovníků, a také ztráty vyplývajíce z již vzniklých ohromných nákladů na proekologické modernizace, provedené v posledních letech. Vize likvidace dolu a tím i elektrárny ve skutečnosti znamená zničení dlouholetého úsilí a gigantických investicí, uskutečněných pro stvoření možnosti rozložení aby energetické transformace v čase. Tento proces je nepochybně potřebný, ale nemůže se uskutečnit za každou cenu, a určitě ne za cenu nevratné společenskoekonomické katastrofy na polské straně hranice.