Dobry sąsiad dla Czech i Niemiec

Turoszowski kompleks energetyczny jest dobrym sąsiadem zarówno dla lokalnej społeczności z Polski, jak również z terenów przygranicznych Czech i Niemiec.

Kopalnia i Elektrownia Turów, oprócz podstawowej działalności jaką jest produkcja energii elektrycznej i wydobywanie węgla brunatnego, dbają o zrównoważony rozwój na terenie swojego oddziaływania. W myśl tej idei już niebawem powstanie tu elektrownia wodna, w której wyprodukowany z OZE prąd popłynie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto w Elektrowni Turów została uruchomiona ogólnodostępna stacja do ładowania samochodów elektrycznych, z której korzystać mogą również mieszkańcy Czech i Niemiec.

Kopalnia jest otwarta na dialog nawet w najbardziej skomplikowanych kwestiach. W ramach procesu koncesyjnego został opracowany szczegółowy raport środowiskowy, w którym zawarto analizy przewidywanego oddziaływania i przede wszystkim określające niezbędne środki minimalizujące potencjalny wpływ prowadzonej działalności:

  • udzielono odpowiedzi na kilka tysięcy zgłoszonych uwag i wniosków, a uczestnicy postępowania, a także osoby nim zainteresowane, uzyskały niezbędne informacje we wszystkich kwestiach wzbudzających wątpliwości,
  • zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i unijnego, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko uczestniczyli przedstawiciele organów administracji, społeczeństwo, a także kraje sąsiadujące, czyli Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec,
  • kierując się zasadą dobrych praktyk PGE GiEK zorganizowała dodatkowe, nieobjęte przepisami prawa spotkania z mieszkańcami Czech jesienią 2019 r. w miejscowościach Chotyne i Uhelna, podczas których rozmawiano o środkach, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne,
  • w pierwszej połowie 2019 r. odbyły się także spotkania z mieszkańcami Opolna-Zdroju, również poza standardową procedurą wymaganą przepisami prawa,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czeskiego społeczeństwa, rozpoczęto również budowę ekranu przeciwfiltracyjnego. Istotą jego działania jest stworzenie trwałej przegrody na drodze strumienia wód podziemnych dopływających do systemu odwadniania kopalni. Ekran przeciwfiltracyjny będzie miał długość ok. 1100 m, szerokość ok. 1 m, a jego głębokość wyniesie od 65 m do 117 m. Dodatkowe zabezpieczenie jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej przy pomocy ekranu przeciwfiltracyjnego jest działaniem prewencyjnym. Zakończenie prac objętych umową na wybudowanie ekranu, zgodnie z pozwoleniem na budowę, przewidziano na koniec września 2021 r. Po tym terminie zostaną przeprowadzone badania i analizy hydrodynamiczne oraz techniczne, sprawdzające działanie przesłony. Ekran, w razie potrzeby będzie można rozbudować. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana przez szczegółowy, polsko-czeski system monitoringu.

Ekrany przeciwfiltracyjne są najbardziej rozpowszechnionym sposobem budowania przesłon hydroizolacyjnych. Te, które wykonywane są w wersji niskociśnieniowej, jak ma to miejsce w przypadku Kopalni Turów, znajdują zastosowanie w budowie nieprzepuszczalnych ekranów w celu zabezpieczenia wyrobisk i szybów górniczych, obwałowań rzek, zbiorników wodnych, zabezpieczenia głębokich wykopów budowlanych czy izolowania składowisk odpadów. Cechują się one bardzo wysoką skutecznością. Podobne ekrany przeciwfiltracyjne wykonywano w kopalniach diamentu w Rosji, m.in. wokół nieczynnej już kopalni Mir w Mirnym, będącej  drugim najgłębszym wyrobiskiem, jakie kiedykolwiek wydrążono w Ziemi, a także podczas uszczelniania podłoża tamy Peribonka w Kanadzie. W Polsce tego typu ekran przeciwfiltracyjny od trzech lat funkcjonuje w Katowicach przy szybie „Czułów”. Z kolei w ubiegłym roku zakończono budowę przesłony hydroizolacyjnej w kopalni odkrywkowej bursztynu w Górce Lubartowskiej, umożliwiając tym samym jego bezpieczne wydobycie.

PGE GiEK oprócz swej podstawowej działalności prowadzi również szereg działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierających lokalne inicjatywy i umożliwiających organizację w regionie imprez kulturalnych, edukacyjnych czy sportowych. Dlatego też kopalnia i elektrownia aktywnie reagują na potrzeby społeczności zgłaszane przez lokalne samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Środki przekazane w ramach darowizn na rzecz podmiotów z powiatu zgorzeleckiego zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowie, czy motopompy dla OSP w Biernej, zakup komputerów do pracowni komputerowej i czytelni w Liceum Ogólnokształcącym w Zgorzelcu, czy organizację wyjazdów dla dzieci i młodzieży.

Ponadto w ramach sponsoringu kopalnia i elektrownia wsparły m.in. organizację 13. Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewający Seniorzy”, zawodów sportowych i drużyn amatorskich z regionu zgorzeleckiego, m.in. Turniej Trzech Granic w Brydżu Sportowym, czy 12. Olimpiadę Sportową Przedszkolaków, a także organizację lokalnych uroczystości, festynów i koncertów.

Kompleks aktywnie włączył się w walkę z pandemią COVID -19. Elektrownia i kopalnia zakupiła dla domów pomocy społecznej, policji, czy straży pożarnej niezbędne środki ochrony indywidualnej.

We współpracy z PGE, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Zdrowia zostały również przekazane darowizny dla zespołów opieki zdrowotnej działających w najbliższym otoczeniu Elektrowni i Kopalni Turów - Wielospecjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu oraz 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

Elektrownia i Kopalnia Turów angażują się  też we wsparcie programów:

  • „Lasy Pełne Energii” – akcja realizowana corocznie we współpracy z Fundacją PGE, młodzieżą szkolną oraz nadleśnictwami z powiatu zgorzeleckiego – w sumie zasadzono już około 22 mln drzew
  • Program wolontariatu pracowniczego PGE Pomagamy - w lokalizacji Turów wolontariusze zrealizowali kilkanaście projektów, m.in. we współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej, Pracownią Integracyjną Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, Sołectwem Jasna Góra czy Bogatyńskim Stowarzyszeniem „Amazonki”. Jednym z projektów był „LEDszkole” zrealizowany w Przedszkolu Publicznym nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni.
  • Energetyczny Tornister – akcja polegająca na ufundowaniu wyprawek szkolnych dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W sumie w ramach akcji przekazano 544 tornistrów, wyposażonych w przybory szkolne.

Spektakl „Jak Pstryk i Bzik zostali oświeceni” - w przedszkolach i szkołach podstawowych powiatu zgorzeleckiego realizowane są spektakle, podczas których Pstryk i Bzik, czyli bohaterowie spektaklu, przekazują najmłodszym dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz podstawowe informacje na temat energii.